《安定城楼》拼音译文赏析

 • ān
  dìng
  chéng
  lóu
 • [
  táng
  ]
  shāng
  yǐn
 • tiáo
  gāo
  chéng
  bǎi
  chǐ
  lóu
  绿
  yáng
  zhī
  wài
  jìn
  tīng
  zhōu
 • jiǎ
  shēng
  nián
  shào
  chuī
  leì
  wáng
  càn
  chūn
  lái
  gēng
  yuǎn
  yóu
 • yǒng
  jiāng
  guī
  bái
  huí
  tiān
  biǎn
  zhōu
 • zhī
  shǔ
  chéng
  weì
  caī
  chú
  jìng
  weì
  xiū

原文: 迢递高城百尺楼,绿杨枝外尽汀洲。
贾生年少虚垂泪,王粲春来更远游。
永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟。
不知腐鼠成滋味,猜意鹓雏竟未休。译文及注释
迢递高城百尺楼,绿杨枝外尽汀洲。
迢迢遥远的高城,有一座百尺高的楼,绿杨枝垂在楼外,尽头是汀洲。

贾生年少虚垂泪,王粲春来更远游。
贾生年轻时虚度光阴,眼泪滴落空中,王粲春天来了,更加远游。

永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟。
永远记得江湖归来时的白发,想要回到天地之间,乘坐扁舟。

不知腐鼠成滋味,猜意鹓雏竟未休。
不知道腐鼠是什么味道,猜测鹓雏的意图却一直没有停止。
注释:
迢递:遥远。
高城:高耸的城墙。
百尺楼:高达一百尺的楼阁。
绿杨枝:绿色的杨树枝。
尽:到达。
汀洲:江河中的沙洲。
贾生:指唐代诗人贾岛。
虚垂泪:虚掩着泪水。
王粲:指唐代文学家王之涣。
更远游:再次远游。
永忆:永远记得。
江湖:江河湖泊。
归白发:指老年。
欲回:想要回去。
天地:指世间。
扁舟:小船。
腐鼠:指老鼠。
成滋味:变成美食。
猜意鹓雏:指猜测鹓鸟的雏鸟。


译文及注释详情»


译文及注释
高大城墙上有百尺高的城楼,在绿杨林子外是水中的沙洲。 注释:城墙(chéng qiáng),城楼(chéng lóu),绿杨(lǜ yáng),沙洲(shā zhōu)。 年少有为的贾谊徒然地流泪,春日登楼的王粲再度去远游。 注释:贾谊(jiǎ yì),王粲(wáng càn),年少有为(nián shǎo yǒu wéi),徒然(tú rán),登楼(dēng lóu),远游(yuǎn yóu)。 常向往老年自在地归隐江湖,要想在扭转乾坤后逍遥扁舟。 注释:老年(lǎo nián),自在(zì zài),归隐(guī yǐn),江湖(jiāng hú),扭转乾坤(niǔ zhuǎn qián kūn),逍遥(xiāo yáo),扁舟(biǎn zhōu)。 不知道腐臭的死鼠成了美味,竟对鹓雏的爱好也猜忌不休。 注释:腐臭(fǔ chòu),死鼠(sǐ shǔ),美味(měi wèi),鹓雏(yuán chú),爱好(ài hào),猜忌不休(cāi jì bù xiū)。 译文及注释详情»


创作背景
这篇文章的创作背景是公元835年至838年间,唐朝文宗年间。当时,李商隐考中进士后成为泾原节度使王茂元的幕僚,并娶王茂元的女儿。安定城是唐代泾源节度使的治所。在中晚唐历史上持续数十年的“牛李党争”中,李商隐得到作为牛党重要人物的令狐楚父子的帮助,而王茂元则被认为是李党人物。因此,當這一年李商隐参加吏部博学宏詞科考试时,受到朋党势力的排斥,导致失意地再次回到泾源。正值春风拂面的季节,李商隐登上泾源古城楼——安定城楼,远眺四周朝政的混乱和腐败势力的横行,他感到内心独特的情感和思想,无法释怀,于是写下了这首名为《锦瑟》的七律遣怀,表达了自己哀国忧民、身世不遇的悲痛和追求理想的渴望。这首诗成为李商隐的代表作之一,也是唐代文学的珍品之一。 创作背景详情»


赏析
本文是对李商隐《锦瑟》的一篇赏析。该诗以景即情的手法,写下了李商隐登上安定城楼眺望远方时的心境和感慨,充满了豪情壮志和无穷感慨。 首先是描写景色,李商隐登上安定城楼可以远眺四周朝政的混乱和腐败势力的横行,同时也能看到远处绿杨树边的洲渚,景色万千,让他感到内心独特的情感和思想。 其次是李商隐以贾谊和王粲自比,贾谊上《治安策》,不为汉武帝所采纳,因此被称为"虚垂涕";而作者应博学宏词科试而名落孙山,同样萦纡抑郁。王粲避乱至荆州,依刘表;作者赴泾州,入王茂元幕。通过这两位古人的古事,与自己当前的处境和心情相比,十分贴切,表达出作者内心的苦闷和无奈。 最后是抒发自己的志趣和抱负。李商隐通过范蠡乘扁舟浮于江湖的典故,表达了自己早有归隐江湖之志,但等回天撼地之日,旋乾转坤之时,头飘白发,身入扁舟。永忆江湖,即怀淡于名利之心;欲回天地,即抱建立功业之志。两者似相反,实相成。 总的来说,李商隐的《锦瑟》写景抒情,以景入情,充满了豪情壮志和无穷感慨。作者通过对古人典故的引用和对当前处境的对比,表达了自己的苦闷、无奈、志趣和抱负,充满了深刻的思想内涵和诗意韵味。 赏析详情»


李商隐简介
唐朝 诗人李商隐的照片

李商隐(813年1-约858年),字义山,号玉谿生、樊南生,祖籍陇西狄道(今甘肃省临洮县),祖辈迁荥阳(今河南郑州),晚唐诗人,和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”,与同时期的段成式、温庭筠风格相近,且都在家族里排行十六,故并称为三十六体。代表作品如《锦瑟》《夜雨寄北》、《无题·相见时难别亦难》《乐游《嫦娥》原》《无题二首·昨夜星辰昨夜风》等